Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Ψάρεμα Ζαργάνας απ'εξω.

5 48


Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Ιχθυοκαλλιέργεια: Σχέδιο προώθησης για τσιπούρα και λαβράκι.

5 48

alt


Την απόφαση με την οποία γίνεται η 4η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρω΅ένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης για ευρύαλα ΅εσογειακά είδη (τσιπούρα-λαβράκι κ.λ.π. ιχθυοκαλλιέργειας)» στα πλαίσια του ΅έτρου 3.4 -ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθησης- του Επιχειρησιακού Προγρά΅΅ατος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, κ. Δημήτρης Ιατρίδης.

Η πράξη συγχρη΅ατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα΅είο Αλιείας (Ε.Τ.Α.) ΅ε ποσοστό Κοινοτικής χρη΅ατοδότησης 75%.

alt

 

Ολόκληρη η απόφαση

 

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπίκας


Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Εφαρμοστική εγκύκλιος για την αλιεία του αχινού

5 48

alt
Με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Θαλάσσιας Αλιείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 65/2014, που αφορούν στα ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού (Paracentrotus lividus), η οποία ασκείται από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και από ερασιτέχνες αλιείς.
Για την επαγγελματική αλιεία του είδους απαιτείται ο εφοδιασμός του σκάφους με Άδεια Αλίευσης, η οποία συμπληρώνει την αλιευτική άδεια του σκάφους (επαγγελματική άδεια αλιείας) και έχει ισχύ ενός έτους, με έναρξη ισχύος από 1ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

Η Άδεια Αλίευσης, υπό μορφή απόφασης για την επέκταση αλιευτικών εργαλείων, εκδίδεται από τις κατά τόπους αρμόδιες, για την έκδοση αλιευτικών αδειών, αρχές. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους.

 

Οι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι διαθέτουν Άδεια Αλίευσης Αχινού, υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε μήνα στην Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, μηνιαία αναφορά (συνημμένο υπόδειγμα στην αριθ. 5651/87171/4-7-2014 Εγκύκλιο) της αλιευθείσας ποσότητας αχινού. Η υποχρέωση τήρησης ημερολογίου αλιείας σύμφωνα με τα άρθρα παραμένει.

  Η αλιεία με καταδυτική συσκευή στοχεύει αποκλειστικά στην αλιεία αχινού, ενώ ο χρησιμοποιούμενος αναπνευστικός σωλήνας παροχής αέρα πρέπει να έχει συνολικό μήκος έως 10 μέτρα. Η αλιεία οποιουδήποτε άλλου υδρόβιου οργανισμού με τον καταδυτικό εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος στο σκάφος, απαγορεύεται.

Ερασιτεχνική αλιεία

 

Το άρθρο 6 του Προεδρικού Διατάγματος 65/2014 (ΦΕΚ/108/Α'/2014) «..η ερασιτεχνική αλιεία αχινού επιτρέπεται να διενεργείται μόνο από κατόχους ερασιτεχνικής άδειας αλιείας» δεν τυγχάνει εφαρμογής.

 

Οι επιτρεπόμενες περίοδοι και περιοχές αλιείας αχινών που ισχύουν για τα επαγγελματικά σκάφη, ισχύουν κατά αναλογία και για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας.

 

Γενικές ρυθμίσεις

 

Τα άτομα αχινού, προϊόν επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, πρέπει να έχουν μέγεθος μεγαλύτερο των 5 εκατοστών κατά τη διάμετρο, χωρίς αγκάθια.
 
Η διενέργεια αλιείας από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και από ερασιτέχνες αλιείς, κατά παράβαση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 65/2014 (ΦΕΚ/108/Α'/2014), τιμωρείται με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις.

 

Τα παρανόμως αλιευθέντα άτομα αχινού, εφόσον είναι ζωντανά, επιστρέφονται στη θάλασσα. Τα νεκρά άτομα κατάσχονται και εκποιούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: http://www.paseges.gr


Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Αυστηρά πρότυπα ελέγχου κατά την αλιευτική περίοδο ερυθρού τόνου 2014

5 48

alt


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε τη δέσμευσή της να επιβάλει τα διεθνή μέτρα ελέγχου για τον ερυθρό τόνο κατά τη διάρκεια της κύριας αλιευτικής περιόδου 2014.

Από τις 26 Μαΐου μέχρι τις 24 Ιουνίου, θα επιτρέπεται στα μεγάλα σκάφη και τα γρι-γρι να αλιεύουν ερυθρό τόνο στη Μεσόγειο και τον Ανατολικό Ατλαντικό. Η σύντομη αυτή περίοδος αλιείας αποτελεί μέρος του σχεδίου ανασύστασης των αποθεμάτων, το οποίο συμφωνήθηκε σε διεθνές επίπεδο με στόχο την επαναφορά των αποθεμάτων ερυθρού τόνου σε βιώσιμα επίπεδα.

 

Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την προστασία του ερυθρού τόνου. Ήδη έχουμε μειώσει τον αλιευτικό μας στόλο, έχουμε κάνει τους ελέγχους αυστηρότερους, ενώ παράλληλα συμμετέχουμε ενεργά στις εργασίες της Διεθνούς Σύμβασης για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού, η οποία έχει την ευθύνη της διαχείρισης της αλιείας αυτού του είδους. Με τον τρόπο αυτό τα αποθέματα ερυθρού τόνου του Ανατολικού Ατλαντικού επανήλθαν σε επίπεδα που αποτρέπουν πλέον τον κίνδυνο εξαφάνισής του. Έχω την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο.»

 

Φέτος, η Κροατία θα αποτελέσει για πρώτη φορά πλήρες μέρος του στόλου της ΕΕ. Συνεπώς, ο αριθμός των σκαφών γρι-γρι της ΕΕ έχει αυξηθεί, ενώ η ποσόστωση για το 2014 αυξήθηκε κατά 5% σε 7.939 τόνους. Τα άλλα κράτη μέλη που συμμετέχουν ενεργά στην αλιεία του ερυθρού τόνου είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Μάλτα και η Κύπρος. Οι 8 αυτές χώρες μοιράζονται την ποσόστωση της ΕΕ, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος λαμβάνουν η Ισπανία και η Γαλλία.

 

Για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα γίνεται υπεραλίευση, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα αυστηρό πρόγραμμα ελέγχων και επιθεωρήσεων. Για τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ελέγχου, το πρόγραμμα αυτό καθορίζει σαφείς προτεραιότητες και σημεία αναφοράς για τους ελέγχους. Προϋποθέτει δε σημαντική κινητοποίηση επιθεωρητών, περιπολικών σκαφών και αεροσκαφών υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) και των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τα αλιεύματα και αναλύει τα δεδομένα του Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών (σύστημα ελέγχου μέσω δορυφόρου) σε συνεχή βάση για να εξασφαλίζει ότι τηρούνται πλήρως όλοι οι κανόνες και, ιδίως, οι ατομικές ποσοστώσεις των σκαφών.

 

Η αλιεία του ερυθρού τόνου ρυθμίζεται από την Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), στην οποία συμμετέχουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Χάρη στη στενή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας με τα κράτη μέλη και άλλα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση του σχεδίου ανασύστασης των αποθεμάτων και της βιωσιμότητάς τους μακροπρόθεσμα.

 

Το ιστορικό

 

Το 2006 η ICCAT θέσπισε 15ετές σχέδιο ανασύστασης των αποθεμάτων του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο Θάλασσα, το οποίο τροποποιείται τακτικά με βάση τις εκτιμήσεις των αποθεμάτων, τις εμπειρίες από τους ελέγχους και τις νέες τεχνολογίες.

 

Το 2010 και το 2012 θεσπίστηκαν σημαντικά μέτρα για τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων. Στην τελευταία ετήσια συνεδρίαση της ICCAT, τον Νοέμβριο του 2013, ελήφθησαν συμπληρωματικά μέτρα για τη βελτίωση των ελέγχων του ερυθρού τόνου που αλιεύεται ζωντανός προς εκτροφή, με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

  http://www.paseges.gr/el

Για περισσότερα δείτε: MEMO/14/376
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

KABURA ΚΑΙ INCHIKU ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΙΩΣΗ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ στο jigging

5 48


alt
Η έκρηξη που έφερε το vertical jigging στο τομέα του ερασιτεχνικού ψαρέματος έφερε μια πραγματική επανάσταση στην ερασιτεχνική αλιεία αλλά και στις εταιρείες ειδών αλιείας. Όλες επιδόθηκαν σε ένα αγώνα κατασκευής νέων ομοιωμάτων που μερικά απ' αυτά αποτελούν πραγματικά κοσμήματα στο βαλιτσάκι του ερασιτέχνη ψαρά.
Λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους οι εταιρείες θέτουν καθημερινά στην διάθεσή μας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που στόχο έχουν να αυξήσουν τις πιθανότητές μας για την σύλληψη αξιόλογων θηραμάτων μετριάζοντας τον κόπο που απαιτεί αυτή η τεχνική αλλά και απαλείφοντας το φαινόμενο της εξοικείωσης των μεγάλων ψαριών με τα τεχνητά. Έτσι λοιπόν έχουμε μια νέα στροφή των εταιρειών στο ελαφρύ jigging που υποστηρίζεται εξ ίσου από έναν πιο ελαφρύ εξοπλισμό. Αναφερόμαστε στα νέα τεχνητά που έχουν κατακλύσει την ελληνική αγορά με τις ονομασίες kabura και inchiku.


Λεπτά καλάμια, μικροί αλλά πανίσχυροι μηχανισμοί, λεπτά νήματα και λεπτές πετονιές συνθέτουν το νέο οπλοστάσιο του λάτρη του ελαφριού jigging.
alt

Όλοι όσοι ασχοληθήκαμε αρχικά με το jigging είδαμε με καχυποψία τα νέα μεγάλα μεταλλικά τεχνητά δολώματα τα λεγόμενα jig να φτάνουν σε λίγα δευτερόλεπτα σε μεγάλα βάθη και ασκώντας την κατάλληλη τεχνική να ανασύρουν από τον βυθό θηράματα που μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να πιάσουμε, ακόμη και με νωπά δολώματα. Ψαρεύοντας όμως ένα τόπο συνεχώς με τα μεταλλικά jig, είδαμε μετά από ένα μακρύ χρονικό διάστημα να μειώνονται οι επιθέσεις και κατά συνέπεια και τα πιασίματα των μεγάλων ψαριών. Τι συνέβη άραγε και μειώθηκαν οι επιτυχίες μας. Μας τελείωσαν τα ψάρια; σίγουρα όχι. Συνεχίζοντας τις αναζητήσεις σε νέους τόπους είδαμε ότι κι εκεί οι επιτυχίες μας άρχισαν να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. Τα διάφορα μεγάλα είδη ψαριών έχουν ένα μοναδικό ένστικτο που τα κάνει να παραμένουν ασύλληπτα και δύσκολα θηράματα. Απομνημονεύουν εύκολα στην μνήμη τους τις διάφορες παγίδες που τους σερβίρουμε ως μια μορφή κινδύνου κι έτσι όταν ξαναεπιχειρούμε στην περιοχή τους αυτά απλά αδιαφορούν. Δεν είναι λίγες οι φορές κατά την διάρκεια των ψαρεμάτων μας στο spinning ή στην συρτή που χτυπούσαν οι παλαμίδες, τα τονάκια ή οι λούτσοι σε κάποια συγκεκριμένα τεχνητά. Μετά την πάροδο του χρόνου όταν πλέον συνήθισαν αυτά τα τεχνητά η σύλληψή τους ήταν αδύνατη, αν δεν φροντίζαμε να τους σερβίρουμε κάποιο νέο τεχνητό, με διαφορετικό χρωματισμό και πλεύση. Έτσι λοιπόν το ίδιο συμβαίνει και σε μεγαλύτερο βαθμό όταν ψαρεύουμε πάνω σε μια ξέρα ή ένα ναυάγιο που το πολιορκούμε συνεχώς με τα ίδια μεταλλικά jigs. Σαν ψαγμένοι ψαράδες λοιπόν φροντίσαμε να αλλάξουμε και στην συγκεκριμένη τεχνική τον τρόπο με τον οποίο ψαρεύουμε πάνω σ' αυτές τις ξέρες αξιοποιώντας τα νέα τεχνητά kabura και inchiku. Αφήσαμε στην άκρη για λίγο τους βαριούς μηχανισμούς και τα καλάμια jigging και εφοδιασθήκαμε με νέα καλάμια με παραβολική και μαλακή κορυφή που να είναι σε θέση να μας μεταφέρουν την αίσθηση των τσιμπημάτων ακόμη και των πιο ανεπαίσθητων, στα αγκίστρια των μικρών τεχνητών. Πάνω στα καλάμια αυτά προσαρμόσαμε μικρούς μηχανισμούς με πολύ δυνατά φρένα που την μπομπίνα τους την γεμίσαμε με νήματα ψιλά αλλά δυνατά ώστε από την μία να υπερνικήσουμε τα δυνατά ρεύματα που επικρατούν στις περιοχές που ψαρεύουμε, αλλά και να κάνουμε πιο διακριτική την παρουσία των τεχνητών μας. Οι διατομές τους κυμαίνονται από 10-15 λίμπρες και γεμίζουν αρκετά μέτρα την μπομπίνα των μηχανισμών που μπορεί να είναι περιστροφικοί 2500-4000 ή low profile. Με την νέα τεχνική που δεν χρειάζεται να κινούμαστε πάνω στην περιοχή ψαρέματος αλλά να είμαστε αγκυροβολημένοι ή έστω να κινούμαστε πολύ αργά, καταφέραμε να ξεπεράσουμε την εξοικείωση των ψαριών με τα μεταλλικά jigs και να φέρουμε στο σκάφος μας μεγάλα θηράματα. Ξεχάσαμε τα κοπιαστικά εκείνα ανεβοκατεβάσματα και γρήγορα μαζέματα του νήματος και αφεθήκαμε στο νωχελικά αργό μάζεμα των kabura και inchiku από τον βυθό μέχρι τα πρώτα 15 μέτρα. Νοιώσαμε την παραβολή του καλαμιού και την ποιότητα των φρένων σε όλο της το μεγαλείο και απολαύσαμε μια πραγματικά αθλητική μάχη.
alt
Φροντίστε να έχετε μαζί σας ένα τέτοιο ανάλογο εξοπλισμό στα μέρη όπου πηγαίνετε για να ασκήσετε την τεχνική του jigging. Εφοδιαστείτε με μερικά τεχνητά kabura και inchiku και αν δεν δείτε αποτελέσματα με την τεχνική του jigging εφαρμόστε την νέα τεχνική kabura. Που ξέρετε μπορεί πραγματικά να γνωρίσετε κι εσείς τις επιτυχίες που γνωρίσαμε κι εμείς.
Το παρόν άρθρο έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό Fish

Profile

fishingmania Alex Vasarmidakis
Κρήτη

Την θάλασσα δέν πρέπει να την φοβάσαι, πρέπει να την σέβεσαι.

Ημερολόγιο

Αύγουστος 2016
ΚΔΤΤΠΠΣ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Τελευταίες εγγραφές

Καταπληκτικά ψαρέματα! (0 comments)

Ψαρεύουν τόνο με τη χρήση drone. (0 comments)

Ο λαγοκέφαλος απειλεί την Κρήτη και τη Μεσόγειο (0 comments)
Μπορεί να ακούγεται υπερβολικός ο τίτλος, και είναι....

Ψάρεμα με ζόγκα και furuno (0 comments)

Μικρο παιδι με προσεχαν πολυ,τωρα?? (0 comments)

Γαυρος το φαγητο μας (0 comments)

καλαμαρια Συρτη καθετη Φαγητο (0 comments)

Ζωντανο και Νοπο- ποιο θα πιασει πρωτο ψαρι (0 comments)

Δημοφιλείς εγγραφέςΑπιστία: Μην το πεις... σσσσσ...... (18)
Έπαθε αμνησία μετά από άγριο sex με... Να... (13)
Πέντε στυλ ξυρίσματος και η ερμηνεία τους (11)
5 Λόγοι για να μην στείλεις τον Υπολογιστή σου... (11)
WWF:Σε εξαφάνιση καταδικάζει η διεθνής κοινότητα... (11)

Σελίδες

Tags

Αρχείο

ΨΑΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ

Χάραξη πορείας σε χάρτη

VIDEO ΨΑΡΕΜΑ

Tags

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by pathfinder blogs
Blog Catalog Submit

vasarmidakis on TheBoaters Fishing Blogs - BlogCatalog Blog Directory
Ελληνικές ιστοσελίδες

Search Engine Submission - AddMe